Lietošanas noteikumi

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Šie noteikumi nosaka SIA ABC Timber,  sludinājumu vietnes (turpmāk – „Portāls”) lietošanas kārtību. Tie ir saistoši visām personām, kuras lieto Portālu, neatkarīgi no tā vai attiecīgā persona ir Portālā reģistrēts lietotājs vai nav.

1.2. Portālu uztur un administrē SIA ABC Timber, reģistrācijas numurs 50203139001, Meža prospekts 28 , Rīga Latvija LV-1014 (turpmāk tekstā – Pārdevējs)

1.3. Portāls ir paredzēts dažāda veida preču un pakalpojumu sludinājumu publicēšanai un to var izmantot gan pārdevēji, gan pircēji (turpmāk tekstā – lietotājs).

1.4. Visas tiesības, kas attiecas uz Portāla saturu, pieder ABC Timber. ABC Timber ir tiesības veikt izmaiņas šajos noteikumos, kas stājas spēkā ar brīdi, kad tās tiek publicētas. Noteikumi ir pieejami interneta vietnē https://abctimber.com.

2. LIETOTĀJA INFORMĀCIJA

2.1. Lietotājs – juridiska vai fiziska persona, pašnodarbinātais, individuālaias komersants u.c., kas apmeklē Portālu ar vai bez profila reģistrācijas.

2.2. Lietotāja personīgā informācija tiek apkopota un uzglabāta datu bāzē, ievērojot datu aizsardzību regulējošo likumdošanu.

2.3. Lietotājam ir tiesības mainīt un dzēst no reģistra savus personas datus.

3. PORTĀLĀ IZMANTOŠANA

3.1. Lietotājam pirms Portāla izmantošanas ir pienākums iepazīties ar visiem saistošajiem noteikumiem un tos ievērot. Ja lietotājs nepiekrīt šiem lietošanas noteikumiem, tad lietotājam ir aizliegts lietot portālu.

3.2. Ja Portāla lietotājs lieto Portālu vai veic jebkādas aktivitātes Portālā, tad uzskatāms, ka attiecīgais lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievēros tos.

3.3. Reģistrētiem Portāla lietotājiem ir tiesības izmantot Portāla piedāvātās iespējas un pakalpojumus, tajā skaitā maksas pakalpojumus, par tādu cenu, kas ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. ABC Timber ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt pakalpojuma cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.

3.4. Lai kļūtu par Portāla reģistrēto lietotāju, fiziskai vai juridiskai personai ir jāievēro Portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība, jāaizpilda reģistrācijas brīdī pieprasītie obligātie lauki, piemēram, vārds, juridiskais statuss, e-pasts u.c. Aizpildot reģistrēšanās laukus, Portāla lietotājam ir tiesības norādīt papildinformāciju, piemēram, telefona numuru.

3.5. Ikvienam Portāla reģistrētajam lietotājam ir jāņem vērā, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem. Reģistrēta lietotāja profilā drīkst izvietot tikai un vienīgi paša reģistrētā lietotāja datus. Portālā ir aizliegta viltus profilu veidošana jeb tādu profilu veidošana, kuros Portāla lietotājs ietver datus nevis par sevi, bet gan par citu (t.sk. arī nereālu) personu vai dzīvnieku, priekšmetu utt.

3.6. Ikvienam lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus Portāla piekļuves datus. Ja Portālā tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu (t.sk. tiek pirkts sludinājums un/vai citi pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.

3.7. Portāla uzturētājam ABC Timber, saskatot pretlikumīgas normatīvo aktu, ētikas, tikumības un citus pārkāpumus, ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma, pēc saviem ieskatiem un nepaskaidrojot iemeslus izdzēst Portāla reģistrēto lietotāju profilu/-s un/vai tajos iekļauto informāciju, attēlus vai citus materiālus, kā arī ierobežot vai liegt pieeju Portālam uz laiku vai neierobežoti (tai skaitā no konkrētām IP adresēm).

3.8. Ikviens Portāla lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, ko tas ievieto Portālā, tajā skaitā, bet ne tikai sava profila datus, fotogrāfijas, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām, kas radušās šādas informācijas ievietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Lietotājam ir tiesības ievietot, augšupielādēt utt. Portālā tikai tādu saturu, uz kuru lietotājam ir pilnīgas un neierobežotas tiesības.

3.9. Portālā ir aizliegts veikt darbības un ievietot informāciju (tajā skaitā arī foto, video u.c. materiālus), kas:

  1. Aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības.
  2. Aizskar personas godu un cieņu
  3. Aicina uz vardarbību vai cita veida pretlikumīgu darbību vai bezdarbību.
  4. Ir vērsta uz naida vai nesaticības raisīšanu atkarībā no personas nacionālās, etniskās, rasu, reliģiskās piederības vai dzimuma, vecuma, invaliditātes vai jebkuru citu pazīmju dēļ.
  5. Ir vulgāra, ķengājoša vai jebkāda citādā veidā aizskaroša.
  6. Satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai).
  7. Ir nesaskaņota reklāma, surogātpasts u.tml.
  8. Ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska rakstura.
  9. Jebkādā veidā ietekmē vai var ietekmēt Portāla darbību un drošību.
  10. Pārkāpj normatīvos aktus, ir nepatiesa, diskriminējoša, ļaunprātīga vai pretlikumīga.

3.10. ABC Timber neatbild par jebkādām Portāla lietotāja profila datu izmaiņām un darbībām profilā citas personas autorizētas vai neautorizētas piekļūšanas rezultātā.

3.11. Portāla lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu ABC Timber tiesisko interešu aizsardzību, tai skaitā atlīdzinātu zaudējumus pret visām trešo pušu prasībām vai pretenzijām, kas ir celtas vai varētu tikt celtas pret ABC Timber un kuras jebkādā veidā ir saistītas ar Portālu, ja šādas prasības vai pretenzijas ir celtas paša lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ.

3.12. Ja Portāla lietotājam tiek liegta vai ierobežota pieeja Portālam vai arī šī lietotāja profils vai informācija profilā tiek dzēsta, tad šim Portāla lietotājam netiek atmaksāti nekādi zaudējumi un maksājumi, kas veikti saistībā ar Portālā izmantojamajiem maksas pakalpojumiem (piemēram, sludinājuma publicēšana vai citi pakalpojumi).

4. APMAKSA PAR PORTĀLA IZMANTOŠANU

4.1. Apmaksa par Portālā piedāvātajiem maksas pakalpojmumiem, piemēram, sludinājumu izvietošanum notiek saskaņā ar vietnē abctimber.com publicēto sludinājumu apmaksas kārtību.

4.1. Ievietojot sludinājumu ABC Timber portālā, rūpīgi jāaizpilda visi sludinājuma izvietošanai nepieciešami dati.

4.2. Lai veiktu maksājumu par informācijas izvietošanu Portālā, Pircējs pirkuma veikšanas brīdī tīmekļa vietnē izvēlas vēlamo maksāšanas veidu:

4.2.1. Ar kredītkarti (Visa vai MasterCard).

4.2.2. Ar priekšapmaksas rēķinu. Izvēloties apmaksas veidu “Priekšapmaksas rēķins”, rēķins tiks sagatavots un nosūtīts uz Pircēju reģistrēto e-pastu. Veicot apmaksu, maksājuma uzdevumā nepieciešams norādīt rēķina numuru. Informācijas izvietošana tiks veikta tikai pēc pilnas rēķina summas ienākšanas Pārdevēja bankas kontā.

5. DISTANCES LĪGUMS

5.1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir līgums starp Pārdevēju un pakalpojuma pircēju (turpmāk tekstā – Lietotājs).

5.2  Pārdevējs nodrošina informācijas sabiedrības pakalpojumu sniegšanu portālā www.abctimber.com (turpmāk tekstā – Portāls).
5.3. Lietotājam ir iespēja saņemt Portālā piedāvātos pakalpojumus pēc tam, kad Lietotājs ir piekritis attiecīgajiem noteikumiem un ir veicis apmaksu par pakalpojumu saskaņā ar šajos Noteikumos noteikto kārtību.
5.4. Pārdevējs nodrošina Lietotājam pakalpojuma lietošanas iespēju uzreiz pēc maksājuma apstiprināšanas, izņemot, ja pakalpojuma aprakstā noteikts pretējais.
5.5. Lietotājam nav tiesību izmanot atteikuma tiesības tiklīdz ir uzsākta pakalpojuma lietošana, jo distances līgums ir noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā.
5.6. Pakalpojuma apmaksas veikšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Lietotāja neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem.
5.7. Noteikumi netiek saglabāti, bet ir pieejami pirms pirkuma apstiprināšanas, kā arī tie ir pieejami Portālā.
5.8. Noteikumi ir saistoši kopā ar citu norādīto informāciju par pakalpojumu un citiem Portāla lietošanas noteikumiem. Šie Noteikumi stājas spēkā brīdī, kad Lietotājs ir veicis pakalpojuma apmaksu.
5.9. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem grozīt un papildināt Noteikumus. Izmaiņas stājas spēkā brīdī, kad tās ir publicētas Portālā.

6. STRĪDU RISINĀŠANA

6.1. Strīdi tiek risināti sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā tos neizdodas novērst, tie tiek izskatīti Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.